Ta strona używa plików cookie!
close

Praktyki i staże

Data dodania: 1 grudnia 2015 r.

Zespół Kadr i Szkolenia

Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu

 

59-700 Bolesławiec

ul. Zygmunta Augusta 20

 

tel.: +48 75 6496 258 

fax.: +48 75 6496 288

mail: Anna Kula

        Magdalena Konwa

 

 

 

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK STUDENCKICH W KOMENDZIE POWIATOWEJ POLICJI W BOLESŁAWCU


1. Wymagane dokumenty:

 • imienne  skierowanie  na  prakty  wydane  przez  Uczelnię,

 • projekt  umowy  lub  porozumienia  o  odbycie praktyki,

 • wypełniony   wniosek   o  wyrażenie  zgody  na  odbycie  praktyki  studenckiej,

 • program  praktyk,

 • kserokopia  dowodu  osobistego,

 • kserokopia     dokumentu      potwierdzającego      ubezpieczenie     od      następstw nieszczęśliwych   wypadków,

 • oświadczenie    o    niekaralności     za     przestępstwo     ścigane     z    oskarżenia publicznego  lub  za  przestępstwo  skarbowe.

 

2. Termin i miejsce składania dokumentów.

Najpóźniej 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki, zainteresowana osoba składa komplet dokumentów w siedzibie Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu lub drogą pocztową na adres  Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu ul. Zygmunta Augusta 20; 59-700 Bolesławiec z dopiskiem Zespół Kadr i Szkolenia „praktyki studenckie”.

 

3. Warunki rozpatrywania wniosków o odbycie praktyk studenckich.

 1. złożenie  wniosku o odbycie  praktyki  studenckiej  wraz  z  kompletem  pozostałych dokumentów z zachowaniem wymaganego terminu;

 2. zakres  zadań  komórki organizacyjnej  KPP w Bolesławcu powinien  pozwalać  na zrealizowanie praktyki zgodnie z jej programem;

 3. w   zależności   od   aktualnych    możliwości    komórki    organizacyjnej   KPP w Bolesławcu, termin  odbycia  praktyki  przez  studenta  może  zostać  zmieniony;

 4. liczba  miejsc odbywania  praktyk podyktowana jest aktualnymi możliwości organizacyjnymi   KPP w Bolesławcu, stąd  spełnienie  przez  studenta wszystkich kryteriów  formalnych  nie  gwarantuje  przyjęcia  na  praktykę;

 5. wniosek  o  odbycie  praktyki  może   zostać  rozpatrzony  negatywnie  bez  podania przyczyn;

 6. wnioski  rozpatrywane  są  w  terminie do 30 dni od daty wpływu;

 7. pozytywne rozpatrzenie wniosku  na odbycie praktyki studenckiej daje  podstawę  do  zawarcia  umowy/porozumienia  pomiędzy reprezentującym Uczelnię  a Komendantem  Powiatowym Policji w Bolesławcu;

 8. informacja o sposobie  rozpatrzenia wniosku o wyrażenie zgody na odbycie praktyki studenckiej    przekazywana   jest   zainteresowanej   osobie   drogą   elektroniczną,  pocztową lub telefonicznie.

 

4. Pozostałe informacje.

 1. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony informacji niejawnych,  studentowi  odbywającemu praktykę mogą być udostępniane  tylko  dokumenty oraz informacje jawne;

 2. po zakończeniu praktyki student otrzymuje potwierdzenie odbycia praktyki w  formie określonej przez Uczelnię;

 3. praktyki  studenckie  realizowane są w KPP w Bolesławcu nieodpłatne. KPP w Bolesławcu  nie  pokrywa kosztów dojazdu i zakwaterowania studenta w trakcie praktyk,  jak również  nie ponosi kosztów leczenia studenta.