Ta strona używa plików cookie!
close

Przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu i Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data dodania: 27 listopada 2015 r.

Prawo do powszechnego składania skarg i wniosków jest prawem zagwarantowanym wszystkim obywatelom przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków regulują przepisy Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5 Poz. 46 z dnia 22.01.2002) w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą (art. 221 kpa).

 

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw (art. 227 kpa).

O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna (art. 222 kpa).

 

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 5 i § 8. 1 przywołanego powyżej rozporządzenia).

W przypadku skarg zgłaszanych telefonicznie informuje się obywateli o konieczności osobistego zgłoszenia się w jednostce Policji lub przysłania skargi pisemnej, gdyż w przeciwnym przypadku nie zostaną przeprowadzone czynności zmierzające do wyjaśnienia podnoszonych zarzutów.

 

Osoby składające skargi przyjmowane są przez:

1. Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu we wtorki w godzinach od 15.45 do 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu) oraz w jego imieniu – przez Naczelnika lub Zastępcę Naczelnika Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu oraz funkcjonariuszy Zespołu Skarg i Wniosków Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu we wtorki w godzinach od 8.00 do 17.00, a w pozostałe dni robocze – do piątku włącznie – od 9.00 do 15.00.

2. Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu lub jego zastępcę w każdy wtorek w godzinach od 15.30 do 17.00 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

3. Komendanta KP w Kruszynie –  we wtorki w godzinach od 15.30 do 17.00.

4. Komendanta KP w Nowogrodźcu – we wtorki w godzinach od 15.30 do 17.00.


Adresy poczty internetowej dla skarg i wniosków w garnizonie policji dolnośląskiej:
skargi.kwp@wr.policja.gov.pl

Adres poczty internetowej dla skarg i wniosków w powiecie bolesławieckim
skargi@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

Skargi i wnioski w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu można złożyć:

 

1. Osobiście lub pisemnie pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu

ul. Zygmunta Augusta 20

59-700 Bolesławiec

2. Telefonicznie (uzyskanie informacji o sposobie złożenia skargi, wniosku):

- pod numerem (+48) 75 6496 213 - sekretariat Komendanta Powiatowego

  Policji w Bolesławcu.

 

3. Faxem – numer (+48) 75 6496 221

4. Pocztą internetową na adres e-mailowy : skargi@boleslawiec.wr.policja.gov.pl

 

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich na adres:

 

Rzecznik Praw Obywatelskich

Aleja Solidarności 77

00-090 Warszawa

 

oraz do Pełnomocnika Terenowego we Wrocławiu (dla województw: dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego) na adres:

 

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu

ul. Wierzbowa 5

50-056 Wrocław