Ta strona używa plików cookie!
close

Nabór na stanowisko Inspektora Wydziału Ruchu Drogowego w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Data dodania: 24 lutego 2017 r.

Nabór zakończony wyborem kandydatki: Ilona Żak-Tatarzycka zam. Bolesławiec 

 

 

Komendant Powiatowy Policji
w Bolesławcu
poszukuje kandydatów na stanowisko:
inspektora Wydziału Ruchu Drogowego
w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Liczba lub wymiar etatu: 1


Miejsce wykonywania pracy: Bolesławiec
Adres urzędu: Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
    59-700 Bolesławiec, ul. Zygmunta Augusta 20

Wykształcenie: średnie
Główne obowiązki:

 • przyjmowanie korespondencji wpływającej do Wydziału Ruchu Drogowego w celu przekazania Naczelnikowi Wydziału oraz Zastępcy Naczelnika, a następnie przydzielenie poszczególnym funkcjonariuszom i rejestrowanie w spisach spraw,
 • prowadzenie dokumentacji Wydziału w systemie E- Komenda,
 • sporządzanie wykazów nałożonych mandatów karnych w celu przekazania ich do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego droga elektroniczną,
 • prowadzenie rejestru wypadków i kolizji drogowych,
 • prowadzenie rejestru zatrzymanych dowodów rejestracyjnych,
 • sporządzenie wykazów poczty jawnej i przygotowywanie poczty w celu jej wysłania,
 • przygotowywanie dokumentacji ostatecznie załatwionej celem przekazania jej do składnicy archiwalnej. Sporządzanie protokołów brakowania dokumentacji jawnej wytworzonej w Wydziale Ruchu Drogowego,
 • zapoznawanie funkcjonariuszy Wydziału Ruchu Drogowego z aktami prawnymi i przepisami oraz prowadzenie ewidencji kart zapoznania,
 • prowadzenie ewidencji sprzętu specjalistycznego wykorzystywanego w Wydziale Ruchu Drogowego.

Warunki pracy

 

 • Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań

- praca wymaga szczególnej koncentracji,
- praca w siedzibie urzędu (I piętro bez windy),
- praca wymaga przemieszczania się pomiędzy piętrami budynku (brak windy),
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk.

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pacy

- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,  przy sztucznym i naturalnym oświetleniu,
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarka, drukarka, fax).

 


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie: średnie,
 • Doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia w pracy kancelaryjno- biurowej,
 • Pozostałe wymagania niezbędne:

- umiejętność organizacji pracy własnej,
- umiejętność redagowania pism,
- umiejętność pracy w zespole,
- samodzielność i odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
- umiejętność biegłej obsługi komputera (środowisko Windows, MS Office, Internet).

 • znajomość Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • znajomość Zarządzenia nr 920 z dnia 11.09.2008 r. Komendanta Głównego Policji     w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej.

 

Wymagania pożądane
1 rok pracy w administracji,
wykształcenie: wyższe

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów    rekrutacji,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe,
 • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

Dokumenty należy składać w terminie do: 02.03.2017 r.
pod adresem:

Komenda Powiatowa Policji w Bolesławcu
Zespół Kadr i Szkolenia
ul. Zygmunta Augusta 20
59-700 Bolesławiec
z dopiskiem ,,Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej – inspektor Wydziału Ruchu Drogowego”

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie: 2311,94 zł brutto miesięcznie wynikające z kwoty bazowej 1873,84 zł i mnożnika 1,2338 kwoty bazowej + dodatek za wysługę lat

 

Kandydaci, którzy spełnią wymogi określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani telefonicznie. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Zespole Kadr i Szkolenia KPP w Bolesławcu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KPP w Bolesławcu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 075 64 96 258

 

Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych,
- test wiedzy (w przypadku dużej ilości kandydatów),
- rozmowa kwalifikacyjna.


                                                                            Komendant Powiatowy Policji
                                                                            w Bolesławcu
                                                                            p.o.
                                                                            podinsp. Dariusz Borski
                                                                            (podpis na oryginale)