: 281473
WYDZIAŁ KRYMINALNY:POSZUKIWANI

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI
WE WROCŁAWIU


Wrocław ul. Podwale 31/33 tel. 071/340 34 47, 340 32 99
KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI WE WROCŁAWIU
INFORMUJE O ROZPOCZĘCIU PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ DLA KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO


W NASTĘPUJĄCYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH:
– w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w Oddziale Prewencji Policji we Wrocławiu, w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Legnicy,
– w Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze, w Legnicy, w Wałbrzychu i we Wrocławiu,
– w Komendzie Powiatowej Policji w Bolesławcu, Dzierżoniowie, Głogowie, Górze, Jaworze, Kamiennej Górze, Kłodzku, Lubaniu, Lubinie, Lwówku Śląskim, Miliczu, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Strzelinie, Środzie Śląskiej, Świdnicy, Trzebnicy, Wołowie, Ząbkowicach Śląskich, Zgorzelcu, Złotoryi.
Termin realizacji przyjęć do służby w Policji określono na dzień:

•26 kwietnia 2010r.

W wyniku rozdysponowania przez Komendanta Głownego Policji limitu przyjęć w w/w terminie zaplanowane zostało przyjęcie do służby w Policji na ternie garnizonu dolnośląskiego - 71 osób w ramach tzw."procedury konkursowej" oraz 9 osób, które odbyły służbę kandydacką w Policji oraz 1 osoba na stanowisko członka personelu medycznego w oddziale prewencji.

SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:
• obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
• nie karany i korzystający z pełni praw publicznych
• posiadający co najmniej średnie wykształcenie
• posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
• ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej

Osoby zainteresowane podjęciem służby w Policji powinny osobiście złożyć dokumenty w punkcie obsługi interesantów w holu głównym Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, wejście od ul. Podwale 31/33, numer telefonu 071-340-4044 (nr wew. 14044), lub w siedzibach wymienionych na wstępie komend miejskich i powiatowych Policji województwa dolnośląskiego, właściwych ze względu na miejsce zameldowania kandydata
w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.30

WYMAGANE DOKUMENTY:
• pisemne podanie o przyjęcie do służby w Policji;
• wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i C);
• odręcznie napisany życiorys w formie opisowej;
• dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (kserokopie – oryginały dokumentów do wglądu), w przypadku wystawienia tych dokumentów w językach obcych – ich tłumaczenie;
• kserokopie książeczki wojskowej (mężczyźni) oraz prawa jazdy (w przypadku jego posiadania).


UWAGA: kandydaci do służby w Policji zgłaszający się z wyżej wymienionymi dokumentami powinni legitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość oraz książeczką wojskową (dotyczy tylko mężczyzn).

Formularze kwestionariusza osobowego można pobrać zarówno w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu jak i komendach powiatowych (miejskich) Policji województwa dolnośląskiego. Wymieniony formularz dostępny jest także na stronach internetowych Komendy Głównej Policji - (www.policja.pl) oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl).

Preferowani będą kandydaci do służby w Policji posiadający:
- wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, a w szczególności o kierunku: prawo, administracja, ekonomia oraz informatyka.


INFORMACJE DOTYCZĄCE PROCEDURY KWALIFIKACYJNEJ MOŻNA ZNALEŹĆ:

- na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl) i stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu (www.dolnoslaska.policja.gov.pl)
- w „Informatorze dla kandydatów do służby w Policji” dostępnym w każdej jednostce Policji województwa dolnośląskiego
- w komórkach właściwych w sprawach kadr i szkolenia jednostek Policji województwa dolnośląskiego

Podstawę prawną procedury kwalifikacyjnej stanowi rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. Nr 170, poz. 1202).

REKRUTACJA DO SŁUŻBY W POLICJI ODBYWA SIĘ W SPOSÓB CIĄGŁY- dokumenty można składać w dowolnym terminie.

Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Drukuj

 
K o m e n d a   W o j e w ó d z k a   P o l i c j i   w e   W r o c ł a w i u    ©   By MH & MK
Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu